Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie: februari 2021

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van fotografie door Sjoerd L.J. Blok, handelend onder de naam: Fotograaf Sjoerd. Bij het boeken van een fotoshoot, workshop of andere dienst van Fotograaf Sjoerd ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Fotograaf Sjoerd. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen

Gegevens fotograaf

Website: fotograafsjoerd.nl

E-mailadres: contact@fotograafsjoerd.nl

Telefoonnummer: 0630449155

KVK-nummer: 78358744

BTW-nummer: NL003330807B78

Algemene voorwaarden van DuPho

Fotograaf Sjoerd maakt o.a. gebruik van de algemene voorwaarden van DuPho welke je hier kunt bekijken en/of downloaden.
Op alle rechtsbetrekkingen zijn deze
algemene voorwaarden van DuPho als eerste van toepassing. Bij het aangaan van een samenwerking met Fotograaf Sjoerd gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Toepassing van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met het ondertekenen van een overeenkomst van Fotograaf Sjoerd geeft de opdrachtgever aan op de hoogte te zijn.

Aanvullend op de algemene voorwaarden van DuPho staan hieronder de aanvullende voorwaarden welke specifiek gelden voor de diensten van Fotograaf Sjoerd.

Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de offerte staan het aantal uren omschreven. Bij de opdracht zijn de foto’s zonder watermerk inbegrepen. De werkzaamheden en prijzen genoemd in offertes zijn geldig gedurende de tijd die op de offertes vermeld staan. Wanneer Fotograaf Sjoerd een ondertekende offerte ontvangt nadat de geldigheidsduur van de betreffende offerte is verstreken mag Fotograaf Sjoerd ervoor kiezen deze getekende offerte nietig te verklaren zonder dat hier toestemming voor nodig is van de wederpartij. Indien Fotograaf Sjoerd op basis van de verstreken geldigheidsduur ervoor kiest een getekende offerte nietig te verklaren dient Fotograaf Sjoerd dit aan de wederpartij te melden in de eerstvolgende reactie naar de wederpartij toe. Indien de wederpartij daarna alsnog gebruik wenst te maken van de diensten van Fotograaf Sjoerd zal Fotograaf Sjoerd hiervoor een nieuwe offerte opstellen. Alle genoemde prijzen in offertes zijn exclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland, tenzij anders vermeld.

Nadat de wederpartij middels ondertekening van de offerte heeft aangegeven van de diensten zoals deze door Fotograaf Sjoerd in de offerte benoemd zijn gebruik te willen maken voor het bedrag dat op dezelfde offerte benoemd staat en Fotograaf Sjoerd deze niet nietig verklaart op basis van een verstreken geldigheidsduur, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende datum en het afgesproken aantal uren definitief in de agenda gezet. Met het tekenen van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden behorende bij de betreffende offerte evenals met het reserveren van de vermelde uitvoerdatum.

Wijzigingen in overeenkomsten

Wijziging in getekende offertes (hierna te noemen overeenkomsten) zijn alleen geldig indien beide partijen hiermee akkoord gaan wat vastgesteld wordt door het tekenen van een nieuwe offerte. Wanneer beide partijen akkoord gaan met de nieuwe offerte en daarmee een nieuwe overeenkomst zijn gesloten, komt de overeenkomst automatisch te vervallen.

Locaties

Voor alle fotoshoots geldt dat het meefotograferen door derden tijdens de fotoshoot, dus door anderen dan fotografen die voor Fotograaf Sjoerd werkzaam zijn, niet is toegestaan, op welke locatie dan ook. Voor alle fotoshoots op locatie geldt tevens dat de wederpartij zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Het is dan ook verstandig dat de wederpartij nadenkt over een geschikte locatie in geval van slecht weer. Alle kosten ten gevolge van de door de wederpartij gekozen locatie zoals bijv. entreekosten, parkeerkosten, dinerkosten etc. zijn voor rekening van de wederpartij. De wederpartij is tevens verantwoordelijk voor alle voorbereidingen die nodig zijn om Fotograaf Sjoerd de fotoshoot op locatie uit te kunnen laten voeren zoals bijv. het kopen van tickets of het plaatsen van reserveringen voor het verkrijgen van de toegang voor Fotograaf Sjoerd.

Levering fotomateriaal

Fotograaf Sjoerd streeft ernaar om de bewerkte foto’s binnen drie weken na het afronden van de fotoshoot te leveren, tenzij anders overeengekomen. De wensen van de wederpartij worden zoveel mogelijk in acht genomen, maar Fotograaf Sjoerd mag ten alle tijden het fotograferen, selecteren en bewerken uitvoeren naar eigen technisch en creatief inzicht. Het technisch en creatief inzicht van Fotograaf Sjoerd gaat daarmee altijd voor de wensen van de wederpartij, dit om een zo goed mogelijk eindproduct af te kunnen leveren. De ruwe, onbewerkte (zogeheten ‘RAW’) bestanden worden nooit geleverd. Indien gewenst en Fotograaf Sjoerd hiermee instemt, of wanneer Fotograaf Sjoerd het voorsteld is inzage in de ruwe, onbewerkte (‘RAW’) bestanden voor het maken van een fotoselectie wel mogelijk.

Auteursrecht en gebruik van foto’s

Het auteursrecht van foto’s berust te allen tijde bij de fotograaf.
– Foto’s mogen niet worden bewerkt
en/of gecropped en vervolgens gedeeld en/of geplaatst worden, zowel niet online als offline (hardcopy). Aangeleverde foto’s mogen enkel zonder aanpassingen geplaatst worden en ten alle tijden met de naamsvermelding “Foto door Sjoerd L.J. Blok (fotograafsjoerd.nl)” en/of “Photo by Sjoerd L.J. Blok (fotograafsjoerd.nl)”.
– Privéfoto’s (foto’s welke niet voor en/of over een bedrijf, pand, product, werkzaamheden en/of personeel gemaakt zijn) mogen onbeperkt bijgemaakt worden
om voor privé doeleinden gebruikt te worden.
– Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven.

Het is niet toegestaan foto’s te verkopen zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.
– Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.
Wanneer de klant een dienst van Fotograaf Sjoerd afneemt geeft de klant de fotograaf automatisch toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden, zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot): website, portfolio, blog, social media en wedstrijden. De klant kan voor het tekenen van de offerte (en daarmee aangaan van een overeenkomst) aangeven hier bezwaar tegen te hebben. Het offerte bedrag kan dan verhoogd worden en de fotograaf zal de foto’s voort vloeiende uit de betreffende offerte/overeenkomst niet voor promotie doeleinden gebruiken.
– De klant mag foto’s voor privégebruik op Social Media plaatsen, mits de copyright melding
“Foto door Sjoerd L.J. Blok (fotograafsjoerd.nl)” en/of “Photo by Sjoerd L.J. Blok (fotograafsjoerd.nl)” duidelijk leesbaar bij elke foto vermeld wordt.

Foto’s geplaatst geplaatst op en/of in eigendommen van Fotograaf Sjoerd zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) de website van Fotograaf Sjoerd en de social media accounts van Fotograaf Sjoerd mogen enkel gedeeld worden mits de copyright melding “Foto door Sjoerd L.J. Blok (fotograafsjoerd.nl)” en/of “Photo by Sjoerd L.J. Blok (fotograafsjoerd.nl)” duidelijk leesbaar bij elke foto vermeld wordt.

Bewaren van (foto)bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden een beperkte tijd bewaard door Fotograaf Sjoerd. Het is dan ook aan te raden om zelf zo snel mogelijk na ontvangst van de definitieve bestanden een aantal kopieën te maken als back up! Er kan vanuit gegaan worden dat alle (foto)bestanden na 3 maanden niet meer geleverd kunnen worden door Fotograaf Sjoerd. (Foto)bestanden zijn dan ook niet meer opeisbaar.

Aankopen van (foto)producten

De aankoop van werken buiten winkels welke eigendom zijn van de fotograaf, dan wel Fotograaf Sjoerd is de verantwoordelijkheid van de verkopende partij en de klant. De fotograaf, dan wel Fotograaf Sjoerd staat niet garant en kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor eindproducten welke niet direct van de fotograaf, dan wel Fotograaf Sjoerd gekocht zijn, ook niet als het een foto van de fotograaf, dan wel Fotograaf Sjoerd betreft. M.a.w., wanneer een foto van een fotograaf, dan wel Fotograaf Sjoerd gekocht wordt in een winkel welke geen eigendom is van de fotograaf, dan wel Fotograaf Sjoerd, zowel online als offline, en het product valt tegen of er is iets mis mee, dan kan de fotograaf, dan wel Fotograaf Sjoerd hier nooit voor aansprakelijk gesteld worden. De fotograaf, dan wel Fotograaf Sjoerd is nooit verantwoordelijk voor een product dat niet is aangekocht bij de fotograaf zelf, dan wel Fotograaf Sjoerd. Bij klachten m.b.t. de aankoop van een (foto)product is de winkel/partij waar het product gekocht is verantwoordelijk voor de afhandeling van de klacht (dus ook wanneer het een foto van een fotograaf, werkzaam bij Fotograaf Sjoerd dan wel van Fotograaf Sjoerd zelf betreft). Indien men zelf producten besteld van de door de fotograaf, dan wel Fotograaf Sjoerd aangeleverde foto’s is de fotograaf, dan wel Fotograaf Sjoerd niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.

Technische problemen en overmacht

Fotograaf Sjoerd zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s m.b.t. technische problemen zoveel mogelijk te beperken. Fotograaf Sjoerd is echter niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Bij technische problemen en/of overmacht is Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van technische problemen en/of overmacht, zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) waterschade, brand, diefstal, een defecte camera, een defecte geheugenkaart en/of een defecte computer is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf Sjoerd uitgesloten.

 

Annulering en/of ziekte

Bij annulering of overmacht zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) ziekte, technische mankementen, storingen en autopech van de fotograaf wordt je z.s.m. op de hoogte gesteld en heb je de volgende keuze:

1) Fotograaf Sjoerd stelt een andere uitvoerdatum, dan wel fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder. Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend.

2) Je hebt het recht overeenkomst te ontbinden.

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van het door de klant eventuele reeds voldane bedrag indien gewenst.

Disclaimer

Fotograaf Sjoerd is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Fotograaf Sjoerd geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Fotograaf Sjoerd en haar personeel.

Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen kan Fotograaf Sjoerd het contract te allen tijde eenzijdig opzeggen.

Het is niet toegestaan screenshots te maken van de content op deze website of content van deze website op te slaan, te downloaden, te kopiëren, te fotograferen, te verhuren, te verkopen, te bewaren, te printen en/of te delen op welke manier dan ook zonder schriftelijke toestemming van de auteur. Wegens deze auteursrechtelijke bescherming is het klikken met de rechtermuisknop op deze website niet toegestaan. Pagina's en links van deze website mag u wél met anderen delen.